Dây Thừng

Liên hệ

Cuộc sống của chúng ta luôn cần sử dụng đến loại dây thừng này cho đa số các công việc. Dây thừng luôn luôn được căng chặt, không bị chùng, nếu cần thì có thể yêu cầu người leo chậm lại. Quan trọng là phải kiểm soát được.